Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:

Felix Olthuis

Aronskelkweg 61

2555 GC Den Haag

info@olthuis-resource.nl

Zaterdag 11 juni 2022, 10.00 uur

Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid). De zaal is open vanaf 9.00 uur.


AGENDA

1. Opening en welkomstwoord van de waarnemend voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag bijeenkomst 12 maart 2022 ( bijlage 1)

4. Bestuur

· Voorstel benoeming Felix Olthuis tot voorzitter

· Voorstel benoeming Ruud Dulmus als waarnemend secretaris. Oproep aan de leden voor kandidaten voor deze functie.

· Verdeling werkzaamheden: secretariële activiteiten door Felix Olthuis; penningmeester-activiteiten door Ruud Dulmus.

5. Jaarrekening 2021 met toelichting penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2021

8. Intermezzo: afscheid Pieter Scholtes, dank aan Herman van Kasteren, en meer

9. Verslag Nalatenschapscommissie (mondeling)

10. Voortgang meerjarenbegroting (mondeling)

11. Samenstelling bestuur en commissies (bijlage 2)

12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

13. Sluiting

14. Presentatie Wereldtentoonstelling Lugano. Onder andere informatie over contact met zusterverenigingen in Duitsland en Zwitserland en over uitgiftes rondom de tentoonstelling.

Veiling start circa 11.00 uur.


Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 10 september 2022.